Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Chum_nho.bmp Hinh_vuong.bmp Ti_vi.bmp Thuc_hanh_ve_HCN.bmp Lo_hoa.bmp DSC00332.JPG Tao_tai_khoan_HS.flv Picture_035.jpg 050920121181.jpg Thu_tuong__TQ_hanh_dong_cuc_ky_nguy_hiem__VietNamNet.flv HD_lai_xe_may_an_toan2.jpg HD_lai_xe_an_toan2.jpg HD_lai_xe_an_toan2.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg May_vi_tinh.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg GT_thiet_ke_web.jpg DH_CNTT.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục Vĩnh Phúc.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.

  Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

  Quý vị phải sử dụng email ***@vinhphuc.edu.vn do Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cấp,nhờ xác thực bởi 2 tài khoản là admin-vinhphuc và admin-cntt.

  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên trái.

  Giáo án dạy thêm Anh 8 mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:16' 21-08-2018
  Dung lượng: 118.9 KB
  Số lượt tải: 1712
  Số lượt thích: 0 người
  Date of teaching

  Buổi 1:
  Present simple tense talk about general truth .
  Structure:( not) adjective + enough – infinitive.
  Exercises
  I.Grammar
  1.Present simple to talk about general truths.
  We use the present simple to express general truths.
  For example.
  The earth moves around the sun.
  The moon goes round the earth.
  The sun rises in the east and sets in the west.
  The bear sleeps during the winter.
  Today is Monday; tomorrow is Tuesday.
  Fish lives in the water.
  Water consists of main elements: Hydrogen and Oxygen

  2.Use of “enough”.
  Enough is put before noun and after adjective.
  For example
  She hasn’t enough money to buy a new house.
  There is not enough time to finish the test.
  There wasn’t enough room for us to sleep
  He has enough reasons to be angry.

  S + V + Enough + N + To-infinitive
  Enough + N + For + O + To-infinitive

  The rope is not long enough.
  She isn’t old enough to drive a car.
  It is not old enough for her to drive a car.
  I am fool enough to trust her.

  S + Be + ADJ + Enough + To-infinitive
  IT + Be + ADJ + Enough + For / Of + O + To-infinitive
  II.EXERCISES
  I/Fill in the blanks with the missing letters(§iÒn ch÷ c¸i cßn thiÕu vµo c¸c « trèng ®Ó t¹o thµnh tõ cã nghÜa)
  1. s-im : …………………….. 6. te- l : ………………………….
  2. ch- racte- : ……………………. 7. res- rved : ………………………..
  3. s- cia- le : …………………… 8. se-m : ………………………
  4. g-nero- s : …………………… 9. sm-le : ………………………..
  5. o- phana- e : …………………… 10. lo- k : ……………………….

  II/ Choose the best answer to complete the sentences
  1/ You ………happy, Mai- Yes , I do. I received a letter from my friend in American today.
  A. seem B. are seeming C. seems D. seemed
  2/ What …..the gift? Is it a book?
  A. are B. is C can D. were
  3/ I ………a letter from my old friend last week.
  A. received B. sent C. gave D. took
  4/ She spends most of her free time ……….volunteer work.
  A. doing B. to do C. do D. for doing
  5/ He is …………………to ride his bike to school.
  A. not enough old B. enough not old C. not old enough D. enough old
  6/ She is wearing a………….dress.
  A. red new pretty B. new pretty red Cc. pretty new red Ddd. Pretty red new
  7/ Her mother ………this city one year ago.
  A. left B. leaves C. is leaving Dd. Will leave
  8/ He enjoys……….to music while he ‘s studying.
  A. to listen B. listening C. listen D. to listening
  9/ Lien is very shy but her sister is …………..
  A. reserved B. outgoing C. generous D. kind
  10/Each of them …….a different character.
  A. have B. has C. having D. had
  11/ She is …….with long hair and a straight nose.
  A pretty B. prettier C. prettyest D. pretiest
  12/ Great! What does your friend look …….?
  A. likes B. like C. liked D. likely
  13 / She …….here next year.
  A. will be B. was C. is D. are
  14/. Is she going to ………..you this summer?
  A. will be B. visits C. visited D. visiting
  15/ ……….she play football?
  A. Does B. Do C.c Did D. Was
  III/ Combine each of the following pairs of sentences into one sentence, using
  “ S+ be(not)+ adj +enough+ to + V….”

  1/ He is trong. He can carry the box.
  ……………………………………………………………………………………………………
  2/ My sister is old. She can drive a car.
  …………………………………………………………………………………………………..
  3/ The weather wasn’t warm. We couldn’t go swimming.
  …………………………………………………………………………………………………..
  4/ The ladder wasn’t very long. It didn’t reach the window.
  …………………………………………………………………………………………………...
  5./ The ice is quite thick. We can walk on it.
  ……………………………………………………………………………………………………
  6/ It wasn’t warm. We couldn’t sit in the garden
  ……………………………………………………………………………………………………
  7/ The fire isn’t very hot. It won’t boild the kettle.
  ……………………………………………………………………………………………………
  8/ The radio isn’t small. You can’t put it in your pocket.
  ………………………………………………………………………………………………………
  9/ She is beautiful and intelligent.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓